close icon
Üdvözöljük a Copykreában

Felismertük, hogy egy másik helyről böngészik, amely megfelel a weboldalnak. Nincs weboldalunk annak az országnak, ahonnan meglátogat, de van egy világméretű weboldalunk. Kérjük, erősítse meg, hogy melyik webhelyet szeretne meglátogatni.


Feltételek és kikötések

Lásd általános szerződési feltételeinket

A Copykrea szolgáltatásainak igénybevétele vagy megrendelése az alábbi általános feltételek elolvasását és elfogadását jelenti:

Az általános feltételek elfogadása és elérhetősége

Ezek az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a copykrea.hu-on található, a eCommProjects Internet S.L. tulajdonát képező weboldal felhasználói vagy ügyfelei között létrejött szerződéskötési folyamatokból eredő jogviszonyokat.

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az ügyfél kijelenti, hogy rendelkezik a szerződéskötéshez szükséges jogképességgel abban az országban, amelynek állampolgára, azaz Spanyolország-ban 18 éves. Ha az ügyfél jogi személy lenne, a nevében eljáró természetes személy kijelenti, hogy kizárólagos felelősségére rendelkezik a megfelelő képviseleti jogkörrel.

Az ügyfél kifejezetten elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket attól a pillanattól kezdve, hogy a szolgáltatást igénybe veszi vagy szerződést köt, és azok kötelező érvényűek számára. Ezt a dokumentumot az ügyfelek bármikor kinyomtathatják és tárolhatják.

Ha a felhasználónak vagy az ügyfélnek bármilyen jellegű kétsége merülne fel a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, a eCommProjects Internet S.L. elérhetővé teszi a +34 987 80 85 73 telefonszámot és az [email protected] e-mail címet, hogy kapcsolatba léphessen velünk.

A felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy ezt a weboldalt megfelelően használja, és nem használja a kereskedő által kínált szolgáltatásokat többek között az alábbi célokra:

Az alkalmazandó szabványok

A jelen weboldalon keresztül kötött szerződésekre a 2011/83/EU irányelv, az (EU) 2019/2161 módosító irányelv és az 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv, valamint az általános szerződési feltételeknek, a fogyasztók és felhasználók védelmének és az elektronikus kereskedelemnek megfelelő többi nemzeti szabályozás vonatkozik. Hasonlóképpen alkalmazandó az április 27-i (EU) 2016/679 rendelet, az általános adatvédelemről és az egyéb vonatkozó rendeletek. Továbbá a pénzforgalmi szolgáltatásokkal és egyéb alkalmazandó pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos rendelet, valamint a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos rendeletek.

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

eCommProjects Internet S.L. előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket a weben keresztül kínált szolgáltatások javítása érdekében, anélkül, hogy ez a módosítás bármely esetben visszamenőlegesen érintené a már megkötött szerződéseket.

Az copykrea.hu weboldalon megjelenő Általános Szerződési Feltételek közzétételével az említett módosítások az ügyfelekkel vagy felhasználókkal közöltnek tekintendők.

A szolgáltatások leírása

A Copykrea által az interneten vagy telefonon keresztül kínált és forgalmazott szolgáltatások jellemzőit a konfigurátor részletezi, ahol mindegyikük szerepel. Hasonlóképpen, amennyiben a szolgáltatások bármelyikének szerződéskötése során valamilyen különleges feltétel van érvényben, ezek az adott szolgáltatásra vonatkozó részben kerülnek meghatározásra és részletezésre.

Elektronikus szerződéskötési eljárás

A megrendelés leadásához a Copykrea-ban a következő lépéseket kell végrehajtani:

Felhívjuk figyelmét, hogy ha bankkártyával vagy hitelkártyával fizet, a terhelés a vásárlási folyamat befejezését követően azonnal megtörténik.

Ár

Az copykrea.hu-ban feltüntetett összes ár tartalmazza a vásárlás időpontjában érvényes ÁFA-t.

Az egyes értékelt esetekben a vásárlót terhelő pontos ár a szállítási költségek megfizetésével járhat, amelyeket a szállítási feltételek oldalunkon (lásd itt) határozunk meg. Hasonlóképpen, a kosár megtekintésekor, miután hozzáadta a dokumentumot és kiválasztotta a megrendelés jellemzőit, a vásárló minden vonatkozó információval rendelkezhet a szállítási költségekkel kapcsolatban. Abban az esetben, ha a weboldal megfelelő részében a szállítási költségekre vonatkozóan feltüntetett ár és a megrendelés véglegesítésekor a kosárban feltüntetett ár között eltérés van, mindig a megrendelés végén (kosárban) feltüntetett ár az irányadó.

Szállítás

A Copykrea-ban csak olyan nyomatokat készíthet, amelyeket a gyártóközpontunkban vállalni tudunk, és ezért ésszerű időn belül szállítunk.

A nyomtatványok, feltételek és szállítási költségek tekintetében azt követjük, ami a weboldalunk megfelelő részében tükröződik (lásd itt).

Vállalkozásunk részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szállítmányozó cégek betartsák a megállapított határidőket. Abban az esetben azonban, ha ezek a eCommProjects Internet S.L.-on kívül álló okok miatt nem teljesülnek, semmilyen esetben sem vagyunk felelősek a késedelemért, és ezért a szállítási költséget nem térítjük vissza.

A megrendelés akkor tekinthető kézbesítettnek, amikor a szállítólevelet a futárcég rendszereiben aláírják.

Nem vállalunk felelősséget a vámokból eredő esetleges többletköltségekért.

Garancia és visszatérítés

A Copykreánál a megrendelés kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül igényelheti megrendelése cseréjét vagy visszatérítését.

Nem tudja lemondani vagy módosítani a megrendelését, ha a gyártás már megkezdődött a műhelyünkben.

A garancia- és visszaküldési szabályzatunkkal kapcsolatos további információkért kattintson ide

A szolgáltatás igénybevétele és felelőssége

eCommProjects Internet S.L. nem garantálja a kínált szolgáltatások állandó rendelkezésre állását, és mentesül minden olyan felelősség alól, amely az esetleges károkból és/vagy veszteségekből ered, amelyeket például, de nem kizárólagosan, a tartalomban lévő hibák vagy hiányosságok, a rendelkezésre állás hiánya, vírusok vagy bármely más, technológiailag káros vagy káros program vagy anyag átvitele okozhat, amely a weboldal használata következtében hatással lehet az Ön számítógépes berendezésére. Ugyanakkor minden általa megfelelőnek ítélt intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen típusú helyzeteket a lehető legnagyobb mértékben elkerüljük.

Hasonlóképpen, a eCommProjects Internet S.L. nem vállal felelősséget a vállalt kötelezettségek késedelméért vagy megszegéséért, ha az vis maior, például sztrájk, lázadás, terrortámadás, háború, járvány, tűz, robbanás, vihar, árvíz, földrengés vagy bármilyen más természeti katasztrófa stb. miatt következik be.

eCommProjects Internet S.L. nem felelős a felhasználók vagy harmadik felek által leadott megrendelések cselekedeteiért vagy tartalmáért, amelyek sérthetik a szellemi és ipari tulajdonjogokat, üzleti titkokat, a becsülethez, a magánélethez és az önképhez való jogot, a tisztességtelen versenyt és/vagy illegális reklámot magában foglaló cselekedetekért, valamint a többi hatályos szabályozás megsértéséért bármely területen. Hasonlóképpen, az eCommProjects Internet semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a weboldal illegális vagy nem megfelelő használatából eredő károkért.

eCommProjects Internet S.L. Megtagadhatja az olyan tartalmak kinyomtatását vagy sokszorosítását, amelyek véleménye szerint sértik vagy sérthetik az alapvető jogokat és a közszabadságokat, a szellemi tulajdonjogokat, amelyek büntetőjogi, idegengyűlölő, terrorista vagy faji, nemi, vallási vagy meggyőződésen alapuló diszkriminatív jellegűek vagy lehetnek, amelyek pornográf jellegűek, erőszakot hirdetnek, veszélyeztetik a fiatalságot vagy a gyermekkort, a közrendet vagy a közbiztonságot, vagy amelyek bármely más okból nem alkalmasak a sokszorosításra.

A felhasználó kijelenti, hogy felelős az általa nyomtatásra megrendelt dokumentumokért, kijelentve, hogy jogosult a sokszorosításra, másolásra és/vagy terjesztésre, teljes mértékben tiszteletben tartva a harmadik felek szellemi és ipari tulajdonjogait, felmentve az eCommProjects Internet S.L.-t az említett jogok megsértéséért való felelősség alól.

eCommProjects Internet S.L. vállalja a titoktartást, nem hozza nyilvánosságra és nem forgalmazza a megrendelés teljesítése érdekében az ügyfél rendelkezésére bocsátott fájlokat/dokumentumokat. A fájlokat az ügyfél vagy a felhasználó által kért munkától számított 90 napon belül megsemmisítjük.

Kizárási jog

Copykrea előzetes értesítés nélkül fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy megvonja a portálhoz való hozzáférést azon felhasználók vagy ügyfelek számára, akik nem felelnek meg a jelen pontban meghatározott általános feltételeknek.

A kikötések semmissége és érvénytelensége

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt bármely kikötést részben vagy egészben semmisnek vagy hatálytalannak nyilvánítanának, az ilyen semmisség vagy hatálytalanság csak az említett rendelkezést vagy annak semmis vagy hatálytalan részét érinti, az Általános Szerződési Feltételek minden más rendelkezést, illetve annak érintett részét nem létezőnek tekintve, fennmaradnak.

Az alkalmazandó rendelkezések, kollíziós megoldás és joghatóság

A jelen szerződésre alkalmazandó szabályozás az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete lesz, amelyhez a eCommProjects Internet S.L. az alábbi linken keresztül teszi elérhetővé a weboldal felhasználói számára az online vitarendezést: (kattintson itt).

A panasztételi lapok bemutatása

Az ügyfelek számára rendelkezésre állnak panaszlapok, amelyeket a vállalat székhelyén fizikailag lehet kérni, és magának a székhelyen bemutatni, vagy online az alábbi linken keresztül: (kattintson itt).